porbazdidtarinha.ir
آن “اسم” جایش اینجا نیست
در این نوشتار می خواهیم بررسی کنیم که آیا ما در کنار ابراز ارادت، همه جوانب احترام را می شناسیم؟ آیا احکام استفاده از این اسماء مقدس در زندگی روزمره خود را یاد گرفته ایم؟ آیا توانسته ایم جایگاه و زنده نگه داشتن این نام را در قالب های جدید آن رعایت کنیم؟‌ای