pooyahayati.ir
نظارت ساختمان به صورت رایگان
نظارت ساختمان به صورت رایگان من نظارت ساختمان رو به صورت رایگان انجام می دهم. شماره تماس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ با توجه به بحث های اخیر که در جامعه مهندسی وجود دارد در مورد اینکه آیا نظارت باید به صورت ارجاع باشد یا مالک امکان