poortravellers.com
【韓國】穿上韓服的Ryan!韓屋村Kakao Friends
好多香港人去韓國,都好希望體驗韓國傳統文化,又唔可以錯過Kakao Friends呢個景點。今次介紹嘅呢個景點可以令你同時體驗到呢兩樣野,就係韓屋村Kakao Friends啦~ 今次Kakao進駐全州韓屋村,係繼首爾、釜山同濟州之後進駐嘅第一個韓國城市,去慣左首爾同釜山呢啲城市嘅人,不妨考慮下全州呀~