poortravellers.com
【東京】迪士尼海洋全攻略!玩盡園內機動遊戲
去東京就一定要去迪士尼,如果有時間就可以去迪士尼海洋同迪士尼樂園,但今次淨係留咗一日去迪士尼海洋,玩完一日做咗個小總結,準備咗個入園攻略畀大家,可以玩盡園內機動遊戲!準備去嘅記得留意!