polygonexpress.com
Ứng dụng tự động tạo danh sách sản phẩm muốn bán dạng data feed link (Lazada Affiliate)
Ứng dụng tự động tạo link tiếp thị liên kết, hỗ trợ bạn bán hàng cùng Lazada Việt Nam tốt hơn. Hiện tại ứng dụng hỗ trợ tự động sinh mã hiển thị sản phẩm