polygonexpress.com
PXG Legend: định nghĩa mockup áo
Phần tính năng mockup hỗ trợ việc tạo và định nghĩa thông tin các mockup để sử dụng trong quá trình post dữ liệu lên các tiers. Mockup name: tên mockup hiển thị cũng là ID để phân biệt các mockup sau này. Mockup file: tập tin ảnh mockup. PNG file: ảnh file thiết kế PNG hỗ trợ để xem trước việc hiển thị trên mockup. Width: độ rộng của thiết kế PNG đầu vào. Margin top left: căn lề top và left cho file thiết kế đầu vào so với lề trên cùng và bên trái cùng của mockup.