polygonexpress.com
Orders - Cài đặt & cấu hình PolyXGO Products
Phần này hỗ trợ xuất ra các đơn hàng trên hệ thống theo chuẩn CSV Order từ nền tảng (Sunfrog). Sau đó bạn import order này vào hệ thống Merchant của Sunfrog để đặt hàng họ in và ship cho khách hàng. Video export và import order lên Sunfrog Merchant