poliklinika-aviva.hr
Kreatinin
Što je kreatinin? Serumska koncentracija kreatinina koristan je pokazatelj glomerulalne filtracije. Kreatinin je biljeg smanjene glomerulalne filtracije. Kreatinin u serumu se određuje kod sumnje na bolesti bubrega. Značajno reducirani klirens kreatinina ukazuje na značajnu redukciju glom filtracije. Omogućava nam praćenje terapije nefrotoksičnim lijekovima te procjenu kada pacijent sa bubrežnim zatajenjem treba dijalizu. Uobičajeno se mjeri