pointsouth.net
拜山啫,犯法呀?
廿幾年前有個舊同學,冤冤枉枉係學校死 L 咗。咁多年每年都有同學幫手租架旅遊巴,約埋一齊去拜山,順便打堂齋。圍…