poeeternal.com
Nobody Before, Nobody Now
I told you I’m nobody