podsluchaj.wordpress.com
Pogaduszki komisyjne
Szanowna komisja w składzie najszacowniejszym przez kilka godzin dziennie uważnie wysłuchuje kolejnych uczestników konkursu. Ocenia ich możliwie najobiektywniej, najrzetelniej oraz możliwie najwiar…