plasticflyart.com
Chameleon vs. Fly
Acrylic on canvas • 2010 (I think)