planetmarathimagazine.com
Nandu Tambe’s वन्यजीवन अभयारण्य
पक्ष्यांचा किलबिलाट, असंख्य प्राणी, रंगबेरंगी पक्षी आणि गर्द झाडी हे वर्णन ऐकलं की डोळ्यासमोर निश्चित एखादं वनराई ने भरलेल्या जंगलाची प्रतिमा आपल्या डोळ्यासमोर उभी राहते. आपल्याला जसं घर असतं तसंच…