pkgjourney.com
Swiss Transportation Museum > PKG JOURNEY
พิพิธภัณฑ์ยานพาหนะของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบลูเซิร์น เป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของยานพาหนะชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่รถยนต์ รถไฟ รถราง ...