pkgjourney.com
Poland ในวันข้ามผ่านกาลเวลา (part II) > PKG JOURNEY
วิลานาว (Wilanow) ณ โปแลนด์ (Poland) พระราชวังฤดูร้อนแห่งกษัตริย์จอห์นที่ 3 โซบีสกี (Jan III Sobieski) พระราชวังสุดรักของชาววอร์ซอ