pilarcapiz.com
Anak
Anak Anak, adlaw-adlaw pagakan-on mo ang ginakaon sang imo iloy; pagaimnun mo ang iya ginainum; pagakadtuan mo ang iya ginak…