phovos.net
Banikans
Species name: Banikan (Plural:Banikans. AKA Banikovlythans, Banivlyths) Full name: (Animalia-Exoteric) Mammalia Marsupialis Vylthans Banikovlythans Average dimensions: Average Height: 3.2 m Average…