phiennghien.com
Ta nhớ gì ở một người thầy?
Điều một, là cách mình nhớ đến thầy cô, như nhớ-một-con-người.