phiennghien.com
Đứng thở ngó nhau chơi
“Ê có 2 phút hong?” “Ờ sao?” “Đứng thở ngó nhau chơi!”