phiennghien.com
Khoảng lặng 
Ngày 22 của dự án 45 ngày, và mình chính thức “được” bệnh. Trước khi đi, mình nghĩ mình sẽ bệnh đâu đó trên đảo bé Lý Sơn cơ, vì đó là điểm có vẻ thiếu điều kiện nhất trong hành t…