phiennghien.com
Top 10 Worst Logo
[ Chết cười, vậy mà cũng nghĩ ra được hahaha pó chưng! Mà logo như vầy mấy bạn đó cũng để cho đc, chịu hem nổi, nhứt là mấy sản phẩm trẻ em] [WARNING: dirty words herein] 10. Bottom Logo In case y…