phiennghien.com
Tháng 10 thiết tha…
Thiết tha dành cho tháng 10 là thiết tha dành cho những điều không còn mới nữa. Cũng không còn gì để mà nhớ lại, chỉ có trong tâm mình thắp một ngọn nến, nhắm mắt, hát khẽ cho thiết tha ngủ vùi, ch…