phiennghien.com
Thư viết vội
Em vẫn sống như ngày mai không được sống Như ngày mai ta giã biệt nhau rồi Như chỉ cần vô ý một lần thôi