phiennghien.com
em nuôi niềm đau lớn lên.
Cái này viết năm 03. tớI nay cũng 4 năm rùi. Bi nhiêu là thay đổI… trong máy tính cũ còn nhiều thứ mình không hề mang theo. Đọc lạI rồI xóa. Xóa hết. tạI hong muốn để, nên xóa. . Hôm qua tiếng mưa …