phibetaiota.net
中国 OSE Manifesto in Chinese
另请参阅一个开源的(技术)机构的提议在 Lìng qǐng cānyuè yīgè kāiyuán de (jìshù) jīgòu de tíyì zài gǔgē fānyì, kěyǐ yòng lái dòu qǔ, zài jiǎnhuà huò chuántǒng zhōngguó rén. Zuòzhě shì bèi yāoqǐng dào zhōngguó tǎolùn z…