phibetaiota.net
中国 OSE Manifesto in Chinese – Chapter 1
DOC: OSE Chinese – Chapter 1 2014_12_15 在中国所有章节 – All Chapters in Chinese 另请参阅一个开源的(技术)机构的提议在 Lìng qǐng cānyuè yīgè kāiyuán de (jìshù) jīgòu de tíyì zài gǔgē fānyì, kěyǐ yòng lái dòu qǔ…