phapmonniemphat.wordpress.com
Thân mẫu Của Hòa Thượng Tịnh Không vãng sanh Lưu Xá Lợi
Sư phụ Thượng nhân tục gia từ mẫu – Ghi chép về sự việc vãng sanh của Từ lão phu nhân (Mã Ôn Thục). Mẹ của Sư phụ Thượng nhân là Mã thái phu nhân đã an lạc va…