pesukim.org
מה לומדים מיום טוב דחנוכה? - על שלושה דברים
בס"ד ויתירה מזה לומדים מהיו"ט דחנוכה: לא די בכך שענין הגשמיות אינו תופס מקום כלל לגבי ענין הרוחניות, אלא יש צורך לפעול שהגשמיות גופא תהי' חדורה בענין הרוחניות, להיותו כמו שמן שמפעפע בכל דבר, היינו, שפועל בכל דבר שיהי' בו ענין … להמשיך לקרוא ←