pesukim.org
זהר פרשת ויקרא, מעשה בעשיר אחד שלמד תורה - על שלושה דברים
שלום וברכה לכל בית ישראל, פרשת ויקרא עוסקת בהקרבת קורבנות, קורבן הוא מלשון התקרבות, ועיקר הפרשה עוסק בהתקרבות והתקשרות אל ה', באמצעות הקרבת הנפש הבהמית שלנו. בזהר פרשת ויקרא אות קכג, מספר לנו רבי שמעון בר יוחאי את סיפורו עשיר אחד, שבא לפני … להמשיך לקרוא ←