pesukim.org
ויפח באפיו נשמת חיים - על שלושה דברים
בס"ד ובזאת יבואר ההפרש שבין שני האופנים שבהם מוציא האדם הבל מפיו, האופן האחד הוא ע"י דיבור והאופן השני ע"י נפיחה. איזה הבל הוא פנימי ואיזה הוא חיצוני? נראה במאמר הנ"ל שהובא מ"דבר מלכות" לפרשת ואתחנן. שנאמר ורק אני מרוב … להמשיך לקרוא ←