pesukim.org
האם קין והבל היו אנשים ממשיים, או אבות טיפוס שמהם התפתחה האנושות? - על שלושה דברים
שלום לכולם, במדרש רבא בראשית פרשה כב מתוארת לידת קין והבל באופן הבא: אמר לו רבי יהושע בן קרחה: עלו למיטה שנים, וירדו שבעה. קין ותאומתו, והבל ושתי תאומותיו. ותאמר קניתי איש את ה', חמת לה הא איתתא בנין, אמרה: הא קנין בעלי בידי. מי … להמשיך לקרוא ←