pesukim.org
אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, הגרסה המאויירת - על שלושה דברים
שלום לכולם, היום נעמוד על הקשר שבין פסוק ממגילת שיר השירים, אחזו לנו שועלים שועלים קטנים מחבלים כרמים וכרמינו סמדר, לבין פסוק מפרשת שמות "כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו", נראה איך קושר מדרש רבה פרשת שמות את הפסוקים, נראה מי הם … להמשיך לקרוא ←