pcdevshare.com
Tạo nút thả tim cho website - PC Dev Share
Với localStorage hay sessionStorage, ta có thể lưu lại dữ liệu người dùng. Nhờ đó, nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo nút thả tim cho website.