pazhooheshgar.com
خانه مرتاض
خانه مرتاض این خانه قاجاری در کوچه "مرتاضيون" شهر یزد قرار دارد و دارای دو بخش بیرونی و اندرونی است و هر یک از این دو بخش دارای حیاط و ورودی جداگانه است شکل (1). خانه مرتاض شکل (1)؛ نقشه خانه مرتاض (مأخذ: سازمان میراث فرهنگی