pavenafoundation.or.th
ร้อง “ปวีณา” สามีถูกพ่อตาด่าทอมีภรรยา 4 คน ลูกอีก 8 คน แต่ไม่สามารถเลี้ยงดูให้ดีได้ เลยโกรธจัดจับลูกทุกคนมาอยู่รวมกัน พอไปทวงถามขอลูก 2 คนคืน กลับถูกเอามีดไล่ฟัน!!
ร้อง “ปวีณา” สามีถูกพ่อตาด่าทอมีภรรยา 4 คน ลูกอีก 8 คน …