pavenafoundation.or.th
ทีมงานสถานีโทรทัศน์ TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น สัมภาษณ์ นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ถึงขั้นตอนการทำงานของมูลนิธิปวีณาฯ เรื่องการค้ามนุษย์ การช่วยเหลือเหยื่อจากขบวนการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ถ่ายทอดให้ผู้ชมได้ทราบถึงเรื่องราวดีๆ ขององค์กรที่ให้ความช่วยเหลือเด็กและสตรีที่ตกเป็นเหยื่อของความโหดร้ายในด้านต่างๆ
ทีมงานสถานีโทรทัศน์ TV Tokyo ประเทศญี่ปุ่น สัมภาษณ์ นาง…