pavenafoundation.or.th
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี นำผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี ลงนามถวายพระพร สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ขอให้ทรงหายจากพระอาการ ประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์
นางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตร…