pateldr.wordpress.com
ગઝલ – ડૉ. જગદીપ નાણાવટી
સજા તેં જીવનની દીધી ત્યારની હું ચક્કી પિસું શ્વાસની, ત્યારની પડી દોસ્તોના શહેરમાં જુઓ તડાપીટ ખંજર ખરીદનારની સમયના પડીકે ઉતાવળ દીધી પડી ના સમજ અમને વ્યવહારની અસર મૌન કરતું હદે કેટલી કહી કાનમાં વાત ચ…