pateldr.wordpress.com
દુનિયાના આકાશે ઉડતાં આપણ સૌ પતંગ રે – ડૉ જગદીપ નાણાવટી
દુનિયાના આકાશે ઉડતાં આપણ સૌ પતંગ રે નાના મોટા રંગબીરંગી જેવો જેનો રંગ રે કોઈની દોરી ટૂંકી, કોઈની લાંબી જેવા ભાગ રે કો’ આંબે આકાશે, કોઈની ઠુમકીઓ બેઢંગ રે એક બીજાની હુંસા તુંસી, કાઇપો કાઇપો થાય રે ખે…