passionsound.com
Designing Sound by Andy Farnell
via amazon.com ได้คะแนนรีวิวดีมาก หนังสือปีที่แล้ว เป็นอีกหนึ่งเล่มที่กำลังจะสั่งหลังจากมั่นใจว่าน้ำจะลดที่บ้าน…