partnersinshas.com
Donation #32
$100 Thank you Jack Shamah!!!