papalluna.com
Sự kì diệu của THẤT TINH TRẬN ĐỒ Tác dụng ⋆ papaLLuna
Sự kì diệu của THẤT TINH TRẬN ĐỒ (ĐĨA THẤT TINH) là một cái đĩa gồm bảy quả cầu, chính giữa là quả cầu có kích thước to hơn sáu quả cầu