paowu.org.tw
拔提釋王出家作比丘
編譯者 釋迦牟尼佛出家後,苦行六年,最後於菩提樹下成就無上佛道。成道後,遊歷諸國,弘法利生,離家已滿十二年。 …