paowu.idv.tw
五、三寶難信 藥師佛難聞(一).認識藥師經 不疑 深信 不墮惡趣 - 寶悟同修會
─作者老師 1、阿難對藥師法深信 經文 爾時,世尊告阿難言:「如我稱揚彼世尊藥師琉璃光如來所有功德, …