paowu.idv.tw
七、如何免遭橫死(二).認識藥師經 九種橫死 延壽 - 寶悟同修會
─作者老師 2、九種橫死 經文 阿難問言:「九橫云何?」救脫菩薩言:「若諸有情,得病雖輕,然無醫藥及 …