palmyrathai.com
น้ำตาลโตนดผงแท้100% แบบกล่อง บรรจุ30ซอง
ทางเลือกใหม่สำหรับสารให้ความหวานตามธรรมชาติ ขนาดกล่อง 200 กรัม บรรจุ 30 ซอง ซองละ 6 กรัม