paiweaver.com
Fiber Art Jewelry ทอลูกปัดด้วยกี่
Fiber Art Jewelry อีกหนึ่งชั้นเรียนของ Paiweaver ที่ออกแบบโดยนำกี่ทอลูกปัด หรือกี่ขนาดเล็ก มาทอเป็นเครื่องประดับ โดยผสมผสานด้วยลูกปัดหินสี เพิ่มความน่าสนใจให้กับชิ้นงาน ด้วยการใช้เศษผ้าสีสันสดใส มา…