p.dw.com
اتریش: آموزش حرفه ای برای پناهجویان جوان لغو می شود | DW | 05.09.2018
در اتریش پناهجویان جوان زیر ۲۵ سال می توانند در رشته هایی که کمبود کارگر دارند، مستقیما یک دوره آموزشی را آغاز کنند، مسئله ای که در آلمان پناهجویان جوان باید خوابش را ببینند. در اتریش نیز دولت جدید می خواهد به خواست شریک جوانش از حزب "آزادی اتریش" این قانون را بردارد.
Deutsche Welle (www.dw.com)