orshachar.com
אלתרמן הברברי, או הרקוויאם של ד"ר לפיד
אלתרמן היה ברברי זך – בהמי רוני סומק, טפו – וולגרי ופן? בכלל בטלן סתמי הראשון, למשל, לא ידע לשתות בכלל ובין פונדקית לשיר היה פולט בכל העיר והשני? ישמור האל זה בכלל שיכור ה…