orshachar.com
מדוע השעיית המרצה באוניברסיטה היא מוטעית, ומרוקנת מתוכן את מושג ההטרדה המינית
גילוי נאות: אני לומד בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב. אינני יודע, עם זאת, את זהות המרצה והסטודנטית בפרשה שהופיעה בעיתון הארץ, ובה דווח על השעייתו של מרצה בגין יחסים לא ראויים עם סטודנטית. המ…